Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  WUP Zielona Góra
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
plus OSOBY KIERUJĄCE
minus WYDZIAŁY i PRACOWNICY
plus STATUT
plus REGULAMIN ORGANIZACYJNY
minus ZADANIA WUP
plus CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
plus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
minus WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
plus SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
minus SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)
 RODO
minus REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 PRACA W URZĘDZIE
minus Nabór zakończony
   plus Podinspektor w Zespole ds. Projektów Systemowych
   plus Podinspektor w Zespole ds. Projektów Konkursowych
   plus Podinspektor w Wydziale ds. Kontroli PO KL
   plus Doradca zawodowy - stażysta
   plus Inspektor - Wydział Programów i Analiz Rynku Pracy
   plus Inspektor - Wydział Organizacyjno – Prawny
   plus Doradca zawodowy
   plus Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - Wydział Organizacyjno - Prawny
   plus Inspektor - Wydział Programów i Analiz Rynku Pracy
   plus Podinspektor - Wydział ds. Projektów PO KL
   plus Inspektor Wojewódzki
   plus Inspektor w Wydziale ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania PO KL
   minus Od doradcy zawodowego – stażysty do doradcy zawodowego
   plus Podinspektor w Wydziale Programów i Analiz Rynku Pracy
   plus Podinspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym
   plus Podinspektor w Wydziale ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania PO KL
   plus Główny specjalista w Wydziale Organizacyjno – Prawnym
   minus Inspektor Wojewódzki - komórka organizacyjna w strukturze Urzędu: Samodzielne Stanowisko ds. Projektów Własnych
      minus Wyniki
   minus Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
   minus Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - II nabór
   plus od pośrednika pracy – stażysty, asystenta EURES do doradcy EURES
   plus Od pośrednika pracy – stażysty, asystenta EURES do doradcy EURES - II nabór
   plus Nabór na stanowisko - radcy prawnego
   plus Wicedyrektor ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego
   minus Główny księgowy
   minus Doradca zawodowy - stażysta
   minus Pośrednik pracy - stażysta
   minus Podinspektor
   minus Pośrednik pracy - stażysta (drugi nabór)
   minus Inspektor
   plus Nabór na wolne stanowiska w OWES w Zielonej Górze
   plus Nabór na wolne stanowiska w OWES w Gorzowie Wielkopolskim
   minus Drugi nabór na wolne stanowisko w OWES w Zielonej Górze
   minus Drugi nabór na wolne stanowisko w OWES w Gorzowie Wlkp.
   minus Kierownik - Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego
   minus Starszy inspektor (stanowisko ds. animacji) - OWES subregionu zielonogórskiego
   minus Starszy inspektor (stanowisko ds. animacji) - OWES subregionu gorzowskiego
   minus Podinspektor w Wydziale ds. Kontroli i Windykacji PO KL
   minus Podinspektor w Wydziale Programów i Analiz Rynku Pracy
   minus Podinspektor w Wydziale Obsługi Klienta
   minus Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich
   minus Inspektor (stanowisko ds. doradztwa kluczowego)
   minus Radca Prawny
   minus Podinspektor
   minus Podinspektor
   minus Starszy Inspektor
   minus Inspektor
   minus Podinspektor
   minus Podinspektor
   minus Inspektor
   minus Podinspektor
   minus Inspektor (doradca kluczowy)
   minus Inspektor
   minus Podinspektor
   minus Podinspektor
   minus Doradca Zawodowy
   minus Starszy inspektor wojewódzki
   minus Inspektor wojewódzki
   minus Doradca zawodowy – psycholog
   minus Doradca zawodowy - psycholog - II nabór
   minus Podinspektor
   minus Podinspektor
   minus Inspektor
   minus Podinspektor
   minus Zastępca naczelnika
   minus Podinspektor
   minus Doradca zawodowy - psycholog - III nabór
plus Nabór aktualny
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy za granicą
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Regulamin zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Zamówienia powyżej 30 000 euro
plus Archiwum
plus Plan zamówień
 OGŁOSZENIA
minus Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
minus Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego
 STATYSTYKA I ANALIZY
minus Informacje miesięczne
 PLANOWANIE PRACY
minus 2019
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus Procedura planistyczna
 KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus 2014
minus 2013
minus 2012
minus 2011
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 INNE
minus Redakcja biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
minus RPO-LUBUSKIE2020
minus POWER
 PROJEKT: „ROZKRĘCAMY SPOŁECZNY BIZNES”
minus Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE
minus 2019
minus 2018
 Sprawy do załatwienia
A A A


DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Inspektor Wojewódzki


ilość stanowisk: 1
wymiar etatu: pełny
komórka organizacyjna w strukturze Urzędu: Samodzielne Stanowisko ds. Projektów Własnych
miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra, Gorzów Wlkp.

Określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
• koordynacja działań podejmowanych w ramach realizacji projektu „Po dyplom !” – studia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL,
• prowadzenie biura projektu,
• organizacja działań wynikających z realizowanego projektu,
• nadzór nad pracą zespołu realizującego projekt,
• organizacja spotkań zespołu projektowego,
• zatwierdzanie wydatków w ramach projektu,
• promocja projektu,
• rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych projektu,
• sporządzanie sprawozdań z postępów prac projektowych,
• odpowiedzialność za merytoryczny przebieg realizacji projektu,
• odpowiedzialność za osiągnięcie rezultatów i wypracowanie produktów projektu.

Wymagania
niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego lub
• posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju, z którym
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo
do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• pełna zdolność do czynności prawnych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej czteroletni staż pracy,
• znajomość zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań merytorycznych, zgodnie z opisem stanowiska pracy,
• znajomość dokumentów programowych dotyczących EFS oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także obowiązujących ustaw i rozporządzeń regulujących wdrażanie PO KL, w tym m.in. Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, Systemu realizacji PO KL, Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz.712 ze zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 ze zm.) a także ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 16 58 ze zm.)
• znajomość procedur obowiązujących w związku z pełnieniem przez WUP roli Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach PO KL,
• znajomość struktury wdrażania funduszy strukturalnych UE,
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu.

dodatkowe:

Nazwa dokumentu: Inspektor Wojewódzki - komórka organizacyjna w strukturze Urzędu: Samodzielne Stanowisko ds. Projektów Własnych
Osoba, która wytworzyła informację: Magda Nagaj
Osoba, która odpowiada za treść: Magda Nagaj
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Jęczmieńczuk
Data wytworzenia informacji: 2010-06-08 14:39:52
Data udostępnienia informacji: 2010-06-08 14:39:52
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-08 14:47:00

Wersja do wydruku...