Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  WUP Zielona Góra
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
plus OSOBY KIERUJĄCE
minus WYDZIAŁY i PRACOWNICY
plus STATUT
plus REGULAMIN ORGANIZACYJNY
minus ZADANIA WUP
plus CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
plus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
minus WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
plus SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
minus SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)
 RODO
minus REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 PRACA W URZĘDZIE
minus Nabór zakończony
   plus Podinspektor w Zespole ds. Projektów Systemowych
   plus Podinspektor w Zespole ds. Projektów Konkursowych
   plus Podinspektor w Wydziale ds. Kontroli PO KL
   plus Doradca zawodowy - stażysta
   plus Inspektor - Wydział Programów i Analiz Rynku Pracy
   plus Inspektor - Wydział Organizacyjno – Prawny
   plus Doradca zawodowy
   plus Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - Wydział Organizacyjno - Prawny
   plus Inspektor - Wydział Programów i Analiz Rynku Pracy
   plus Podinspektor - Wydział ds. Projektów PO KL
   plus Inspektor Wojewódzki
   plus Inspektor w Wydziale ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania PO KL
   minus Od doradcy zawodowego – stażysty do doradcy zawodowego
   plus Podinspektor w Wydziale Programów i Analiz Rynku Pracy
   plus Podinspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym
   plus Podinspektor w Wydziale ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania PO KL
   plus Główny specjalista w Wydziale Organizacyjno – Prawnym
   plus Inspektor Wojewódzki - komórka organizacyjna w strukturze Urzędu: Samodzielne Stanowisko ds. Projektów Własnych
   minus Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
   minus Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - II nabór
   plus od pośrednika pracy – stażysty, asystenta EURES do doradcy EURES
   plus Od pośrednika pracy – stażysty, asystenta EURES do doradcy EURES - II nabór
   plus Nabór na stanowisko - radcy prawnego
   plus Wicedyrektor ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego
   minus Główny księgowy
   minus Doradca zawodowy - stażysta
   minus Pośrednik pracy - stażysta
   minus Podinspektor
   minus Pośrednik pracy - stażysta (drugi nabór)
   minus Inspektor
   plus Nabór na wolne stanowiska w OWES w Zielonej Górze
   plus Nabór na wolne stanowiska w OWES w Gorzowie Wielkopolskim
   minus Drugi nabór na wolne stanowisko w OWES w Zielonej Górze
   minus Drugi nabór na wolne stanowisko w OWES w Gorzowie Wlkp.
   minus Kierownik - Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego
   minus Starszy inspektor (stanowisko ds. animacji) - OWES subregionu zielonogórskiego
   minus Starszy inspektor (stanowisko ds. animacji) - OWES subregionu gorzowskiego
   minus Podinspektor w Wydziale ds. Kontroli i Windykacji PO KL
   minus Podinspektor w Wydziale Programów i Analiz Rynku Pracy
   minus Podinspektor w Wydziale Obsługi Klienta
   minus Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich
   minus Inspektor (stanowisko ds. doradztwa kluczowego)
   minus Radca Prawny
   minus Podinspektor
   minus Podinspektor
   minus Starszy Inspektor
   minus Inspektor
   minus Podinspektor
   minus Podinspektor
   minus Inspektor
   minus Podinspektor
   minus Inspektor (doradca kluczowy)
   minus Inspektor
   minus Podinspektor
   minus Podinspektor
   minus Doradca Zawodowy
   minus Starszy inspektor wojewódzki
   minus Inspektor wojewódzki
   minus Doradca zawodowy – psycholog
   minus Doradca zawodowy - psycholog - II nabór
   minus Podinspektor
   minus Podinspektor
   minus Inspektor
   minus Podinspektor
   minus Zastępca naczelnika
   minus Podinspektor
   minus Doradca zawodowy - psycholog - III nabór
plus Nabór aktualny
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy za granicą
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Regulamin zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Zamówienia powyżej 30 000 euro
plus Archiwum
plus Plan zamówień
 OGŁOSZENIA
minus Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
minus Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego
 STATYSTYKA I ANALIZY
minus Informacje miesięczne
 PLANOWANIE PRACY
minus 2019
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus Procedura planistyczna
 KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus 2014
minus 2013
minus 2012
minus 2011
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 INNE
minus Redakcja biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
minus RPO-LUBUSKIE2020
minus POWER
 PROJEKT: „ROZKRĘCAMY SPOŁECZNY BIZNES”
minus Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE
minus 2019
minus 2018
 Sprawy do załatwienia
A A A


DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

 w Zielonej Górze

ul. S. Wyspiańskiego 15

65 – 036 Zielona Góra

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

INSPEKTORA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: ½

Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra

Miejsce w strukturze organizacyjnej WUP: Samodzielne stanowisko ds. bhp i ppoż.

Określenie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

 • nadzorowanie i kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzegania prawa pracy pod względem bezpieczeństwa
   i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej ,
 • przygotowywanie wewnętrznych regulacji, w tym zarządzeń, regulaminów, instrukcji ogólnych i stanowiskowych dotyczących bhp i ochrony przeciwpożarowej ,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, kompletowanie dokumentów oraz prowadzenie rejestrów wypadków i chorób zawodowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej w celu zabezpieczenia informacji i przekazania ich do ZUS,
 • opracowanie kart ocen ryzyka zawodowego z uwzględnieniem czynników szkodliwych biologicznie na poszczególnych  stanowiskach pracy w WUP,
 • sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Urzędu analiz i sprawozdań dotyczących stanu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • inne zadania wynikające z obowiązujących aktów normatywnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

Wymagania

Niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub
 • posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie, co najmniej średnie techniczne z zakresu bhp lub wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp,
 • posiadanie kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań merytorycznych, zgodnie z opisem stanowiska pracy,
 • uprawnienia w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bhp,
 • znajomość przepisów dotyczących bhp i ochrony ppoż.,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu;

 dodatkowe:

 • posiadanie odpowiednich kwalifikacji do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj. co najmniej określonych w art. 4 ust. 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  j.t. Dz. U. 2009, nr 178, poz. 1380),
 • posiadanie obowiązującego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
 • doświadczenie w służbie bhp,
 • wiedza ogólnobudowlana,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • kreatywność i wysoka motywacja do pracy,
 • odpowiedzialność,
 • rzetelność i dokładność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
 • kserokopie świadectw pracy  lub/i  zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy ,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp. (jeżeli kandydat takie posiada),
 • referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (zgodnie ze wzorem) lub
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP (zgodnie ze wzorem) oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (zgodnie ze wzorem),
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodnie ze wzorem) – w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie (II piętro, pokój nr 210) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. S. Wyspiańskiego 15 w terminie do 18 października 2010 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7: 30 do 15: 30 (uwzględniany będzie termin wpływu do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru: W  sytuacji, jeżeli liczba kandydatów spełniających wymagania formalne będzie wynosiła maksymalnie 20, z każdym z nich zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku, jeżeli liczba kandydatów spełniających wymagania formalne przekroczy 20 osób, wówczas zostanie przeprowadzony test oceniający ich przygotowanie. Osoby, które uzyskają 5 najlepszych wyników zostaną zaproszone do kolejnego etapu naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci będą telefonicznie poinformowani o terminie przeprowadzenia testu lub/i rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowa procedura naboru została opisana w Regulaminie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, dostępnym na stronie internetowej WUP.

Wybrany kandydat  - najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę - jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia).

Wymagane dokumenty należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458).

Załączniki do pobrania: 2010-10-29 14:41:17 - Wyniki (130.18 kB)

Ilość odwiedzin: 4331
Nazwa dokumentu: Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - II nabór
Podmiot udostępniający: Magda Nagaj
Osoba, która wytworzyła informację: Magda Nagaj
Osoba, która odpowiada za treść: Magda Nagaj
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Jęczmieńczuk
Data wytworzenia informacji: 2010-10-06 12:05:00
Data udostępnienia informacji: 2010-10-06 12:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-02 16:25:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...