Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  WUP Zielona Góra
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
plus OSOBY KIERUJĄCE
minus WYDZIAŁY i PRACOWNICY
plus STATUT
plus REGULAMIN ORGANIZACYJNY
minus ZADANIA WUP
plus CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
plus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
minus WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
plus SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
minus SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)
 RODO
minus REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 PRACA W URZĘDZIE
minus Nabór zakończony
   plus Podinspektor w Zespole ds. Projektów Systemowych
   plus Podinspektor w Zespole ds. Projektów Konkursowych
   plus Podinspektor w Wydziale ds. Kontroli PO KL
   plus Doradca zawodowy - stażysta
   plus Inspektor - Wydział Programów i Analiz Rynku Pracy
   plus Inspektor - Wydział Organizacyjno – Prawny
   plus Doradca zawodowy
   plus Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - Wydział Organizacyjno - Prawny
   plus Inspektor - Wydział Programów i Analiz Rynku Pracy
   plus Podinspektor - Wydział ds. Projektów PO KL
   plus Inspektor Wojewódzki
   plus Inspektor w Wydziale ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania PO KL
   minus Od doradcy zawodowego – stażysty do doradcy zawodowego
   plus Podinspektor w Wydziale Programów i Analiz Rynku Pracy
   plus Podinspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym
   plus Podinspektor w Wydziale ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania PO KL
   plus Główny specjalista w Wydziale Organizacyjno – Prawnym
   plus Inspektor Wojewódzki - komórka organizacyjna w strukturze Urzędu: Samodzielne Stanowisko ds. Projektów Własnych
   minus Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
   minus Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - II nabór
   plus od pośrednika pracy – stażysty, asystenta EURES do doradcy EURES
   plus Od pośrednika pracy – stażysty, asystenta EURES do doradcy EURES - II nabór
   plus Nabór na stanowisko - radcy prawnego
   minus Wicedyrektor ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego
      minus Wyniki
   minus Główny księgowy
   minus Doradca zawodowy - stażysta
   minus Pośrednik pracy - stażysta
   minus Podinspektor
   minus Pośrednik pracy - stażysta (drugi nabór)
   minus Inspektor
   plus Nabór na wolne stanowiska w OWES w Zielonej Górze
   plus Nabór na wolne stanowiska w OWES w Gorzowie Wielkopolskim
   minus Drugi nabór na wolne stanowisko w OWES w Zielonej Górze
   minus Drugi nabór na wolne stanowisko w OWES w Gorzowie Wlkp.
   minus Kierownik - Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego
   minus Starszy inspektor (stanowisko ds. animacji) - OWES subregionu zielonogórskiego
   minus Starszy inspektor (stanowisko ds. animacji) - OWES subregionu gorzowskiego
   minus Podinspektor w Wydziale ds. Kontroli i Windykacji PO KL
   minus Podinspektor w Wydziale Programów i Analiz Rynku Pracy
   minus Podinspektor w Wydziale Obsługi Klienta
   minus Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich
   minus Inspektor (stanowisko ds. doradztwa kluczowego)
   minus Radca Prawny
   minus Podinspektor
   minus Podinspektor
   minus Starszy Inspektor
   minus Inspektor
   minus Podinspektor
   minus Podinspektor
   minus Inspektor
   minus Podinspektor
   minus Inspektor (doradca kluczowy)
   minus Inspektor
   minus Podinspektor
   minus Podinspektor
   minus Doradca Zawodowy
   minus Starszy inspektor wojewódzki
   minus Inspektor wojewódzki
   minus Doradca zawodowy – psycholog
   minus Doradca zawodowy - psycholog - II nabór
   minus Podinspektor
   minus Podinspektor
   minus Inspektor
   minus Podinspektor
   minus Zastępca naczelnika
   minus Podinspektor
   minus Doradca zawodowy - psycholog - III nabór
plus Nabór aktualny
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy za granicą
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Regulamin zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Zamówienia powyżej 30 000 euro
plus Archiwum
plus Plan zamówień
 OGŁOSZENIA
minus Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
minus Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego
 STATYSTYKA I ANALIZY
minus Informacje miesięczne
 PLANOWANIE PRACY
minus 2019
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus Procedura planistyczna
 KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus 2014
minus 2013
minus 2012
minus 2011
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 INNE
minus Redakcja biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
minus RPO-LUBUSKIE2020
minus POWER
 PROJEKT: „ROZKRĘCAMY SPOŁECZNY BIZNES”
minus Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE
minus 2019
minus 2018
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

 

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

 

w Zielonej Górze

 

ul. Wyspiańskiego 15

 

65-036 Zielona Góra

 


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

 

Wicedyrektora ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

 
Ilość stanowisk: 1
Wymiar etatu: pełny
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra

 

Określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

1)       organizowanie i koordynowanie:
 • rozwoju usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
 • działalności WUP w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz pośrednictwa pracy,
 • realizacji zadań w zakresie kształcenia ustawicznego oraz szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • zadań związanych z programami rynku pracy,
 • zadań związanych z opracowywaniem diagnoz, analiz i ocen, dotyczących problematyki bezrobocia, zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w województwie, w tym w wybranych segmentach wojewódzkiego rynku pracy,
 • zadań związanych z realizacją „Programu badań statystycznych statystyki publicznej”, w części dotyczącej obowiązków sprawozdawczych powiatowych i wojewódzkiego rynku pracy,
 • działań związanych z uczestnictwem w systemie EURES,
 • innych zadań, wynikających z obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
2)       wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu marszałka województwa,
3)       planowanie i wytyczanie kierunków działania podległych komórek organizacyjnych,
4)       sprawowanie nadzoru nad realizacją przez podległe komórki zadań merytorycznych oraz koordynowanie ich działań,
5)       reprezentowanie WUP na zewnątrz w zakresie powierzonych kompetencji oraz udzielonych upoważnień.
 
Wymagania:
niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
  o szkolnictwie wyższym,
 • posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na wskazanym stanowisku,
 
 • znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, innych aktów prawnych związanych z rynkiem pracy, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 • spełnianie wymogów nałożonych art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 1997 r., nr 106, poz. 679 z późn. zm.),
 • umiejętność kierowania dużym zespołem pracowniczym,
 • dobra organizacja pracy swojej i podległego zespołu pracowniczego,
 • umiejętność zarządzania posiadanymi zasobami,
 • kompetencja skutecznego komunikowania się,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu.
 
 

dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość języka obcego,
 • odporność na stres.
 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu, potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia, zaświadczenie o zatrudnieniu
  z aktualnego miejsca pracy i/lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp. (jeżeli kandydat takie posiada),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (zgodnie ze wzorem),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (według wzoru),
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według wzoru) - w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą tradycyjną bądź złożyć osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15, w terminie do dnia 20 czerwca 2011r.
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 (uwzględniany będzie termin wpływu do Urzędu).
 
 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 
Procedura naboru: W sytuacji, jeżeli liczba kandydatów, spełniających wymagania formalne, będzie wynosiła maksymalnie 20 osób, z każdym z kandydatów zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Wprzypadku, jeżeli liczba kandydatów, spełniających wymagania formalne przekroczy 20, wówczas zostanie przeprowadzony test oceniający przygotowanie kandydatów. Po ocenie testu, osoby, które uzyskają
5 najlepszych wyników z przedmiotowego testu, zostaną zaproszone do kolejnego etapu naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci każdorazowo będą telefonicznie informowani o terminie przeprowadzenia testu bądź rozmowy kwalifikacyjnej.
Szczegółowa procedura naboru została opisana w Regulaminie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, dostępnym na stronie internetowej WUP.
 
 

Wybrany kandydat – najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę, zobowiązany jest
do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w WUP w Zielonej Górze).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008r., nr 223, poz. 1458)”.

 

Nazwa dokumentu: Wicedyrektor ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego
Osoba, która wytworzyła informację: Magda Nagaj
Osoba, która odpowiada za treść: Magda Nagaj
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Fedorowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-06-06 15:18:30
Data udostępnienia informacji: 2011-06-06 15:18:30
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-06 15:27:05

Wersja do wydruku...