Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  WUP Zielona Góra
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
plus OSOBY KIERUJĄCE
plus WYDZIAŁY i PRACOWNICY
plus STATUT
plus REGULAMIN ORGANIZACYJNY
minus ZADANIA WUP
minus CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
   plus Agencje zatrudnienia
   plus Zabezpieczenia społeczne
   plus Instytucje szkoleniowe
   plus Udostępnianie informacji publicznych
   minus Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
      minus Wypłata świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych
      minus Informacje dla dłużników FGŚP
      minus Udzielanie nieoprocentowanych pożyczek pracodawcom, którzy na skutek powodzi przejściowo zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ją ograniczyli.
   minus Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP
plus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
minus WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
plus SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
minus SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)
 RODO
minus REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 PRACA W URZĘDZIE
plus Nabór zakończony
plus Nabór aktualny
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy za granicą
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Regulamin zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Zamówienia powyżej 30 000 euro
plus Archiwum
plus Plan zamówień
 OGŁOSZENIA
minus Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
minus Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego
 STATYSTYKA I ANALIZY
minus Informacje miesięczne
 PLANOWANIE PRACY
minus 2019
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus Procedura planistyczna
 KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus 2014
minus 2013
minus 2012
minus 2011
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 INNE
minus Redakcja biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
minus RPO-LUBUSKIE2020
minus POWER
 PROJEKT: „ROZKRĘCAMY SPOŁECZNY BIZNES”
minus Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
 Sprawy do załatwienia
A A A


Zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanej pomocy

Przedsiębiorca, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie i nie posiada środków na wypłatę wynagrodzeń, może złożyć do marszałka województwa lubuskiego wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przeznaczenie nieoprocentowanej pożyczki

Pożyczka może zostać przeznaczona wyłącznie na wypłatę wynagrodzenia przysługującego za:

a) czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy za okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych wynikających z rozkładu czasu pracy w wysokości odpowiedniej części minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów;

b) czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią;

c) wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej:

Za okres wskazany w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym w związku zaistniałą powodzią, zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może podlegać zaspokojeniu wynagrodzenie wymienione w pkt a), b) i c), miesięcznie w łącznej kwocie do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od pracodawcy.

Wniosek i wykaz

Pracodawca ubiegający się o udzielenie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nieoprocentowanej pożyczki na wypłatę wynagrodzeń, winien złożyć:

  1. wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 1 egz.;
  2. wykaz pracowników, których wynagrodzenia będą podlegały zaspokojeniu w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 3 egz.;

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy
Wydział ds. FGŚP
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
tel. 68 456 77 06

Termin załatwienia

Marszałek rozpatruje wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne.
W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu przeznaczonego na uzupełnienie wniosku, wniosek ten pozostawia się bez rozpoznania.

Natomiast w przypadku odrzucenia wniosku, marszałek niezwłocznie informuje o tym pracodawcę na piśmie.

Zwrot nieoprocentowanej pożyczki, czy pożyczka może zostać umorzona

Zwrot nieoprocentowanej pożyczki na rachunek bankowy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych następuje w dowolnym, określonym we wniosku terminie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku następującego po roku wystąpienia powodzi.

Po 31 grudnia roku następującego po roku wystąpienia powodzi, pracodawca może ubiegać się wnioskiem złożonym do marszałka województwa lubuskiego o umorzenie pożyczki w całości lub w części.

Pożyczka może zostać umorzona przez ministra pracy i polityki społecznej – dysponenta FGŚP, jeżeli:

  • pracodawca wykaże, że wskutek powodzi nastąpiło u niego pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej (spadek obrotów gospodarczych, straty w środkach trwałych);
  • w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym stwierdzono, że przedsiębiorca nie posiada majątku, z którego można dochodzić należności;
  • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie odzyska się kwoty spłaty pożyczki przewyższające wydatki egzekucyjne;

Dysponent Funduszu umarza pożyczkę z urzędu, jeżeli pracodawca, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który pobrał pożyczkę, zmarł.

Wykaz gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi, na terenie których stosuje się szczególne rozwiązania określone w ustawie z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 234) a także warunki i okres ich stosowania, Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia.

W przypadku wystąpienia niewypłacalności pracodawcy w rozumieniu ustawy z 3 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.), kwota główna niespłaconego zadłużenia wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę staje się wymagalna z dniem zaistnienia niewypłacalności.

Łączna wartość pomocy publicznej udzielonej na podstawie ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi w celu naprawienia szkód związanych z usuwaniem skutków powodzi, uzyskanej ze wszystkich źródeł, nie może przekroczyć wartości szkód materialnych poniesionych przez przedsiębiorcę na skutek powodzi, pomniejszonej o wartość uzyskanego odszkodowania.

FORMULARZ ONLINE WNIOSKU I WYKAZ

https://generator.mpips.gov.pl/wykaz_zbiorczy_powodziowy/dane_podstawowe

Podstawa prawna

  • ustawa z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 234);
  • rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2011 r. w sprawie nieprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie (Dz. U. Nr 262, poz. 1566)

Ilość odwiedzin: 2105
Nazwa dokumentu: Udzielanie nieoprocentowanych pożyczek pracodawcom, którzy na skutek powodzi przejściowo zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ją ograniczyli.
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Kordoń
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kordoń
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Jęczmieńczuk
Data wytworzenia informacji: 2012-04-03 10:52:35
Data udostępnienia informacji: 2012-04-03 10:52:35
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-14 14:37:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...