Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  WUP Zielona Góra
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
plus OSOBY KIERUJĄCE
minus WYDZIAŁY i PRACOWNICY
plus STATUT
plus REGULAMIN ORGANIZACYJNY
minus ZADANIA WUP
minus CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
   plus Agencje zatrudnienia
   plus Zabezpieczenia społeczne
   minus Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP
   plus Instytucje szkoleniowe
   plus Udostępnianie informacji publicznych
   minus Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
      minus Wypłata świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych
      minus Informacje dla dłużników FGŚP
      minus Udzielanie nieoprocentowanych pożyczek pracodawcom, którzy na skutek powodzi przejściowo zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ją ograniczyli.
plus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
minus WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
plus SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
minus SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)
 RODO
minus REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 PRACA W URZĘDZIE
plus Nabór zakończony
plus Nabór aktualny
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy za granicą
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Regulamin zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Zamówienia powyżej 30 000 euro
plus Archiwum
plus Plan zamówień
 OGŁOSZENIA
minus Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
minus Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego
 STATYSTYKA I ANALIZY
minus Informacje miesięczne
 PLANOWANIE PRACY
minus 2019
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus Procedura planistyczna
 KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus 2014
minus 2013
minus 2012
minus 2011
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 INNE
minus Redakcja biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
minus RPO-LUBUSKIE2020
minus POWER
 PROJEKT: „ROZKRĘCAMY SPOŁECZNY BIZNES”
minus Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE
minus 2019
minus 2018
 Sprawy do załatwienia
A A A


WINDYKACJA NALEŻNOŚCI FGŚP

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1433), zwana dalej: „ustawą”,
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2017r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. 2017 poz. 2007), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Środki finansowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazane na wypłatę świadczeń, a także wypłata świadczeń powoduje z mocy prawa przejście na marszałka województwa, działającego w imieniu dysponenta Funduszu (MRPiPS), roszczenia wobec pracodawcy lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy albo roszczenia do masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń.

Ważne:
Przy dochodzeniu zwrotu wypłaconych świadczeń roszczenia na rzecz Funduszu korzystają z takiej samej ochrony prawnej, jaką odrębne przepisy przewidują dla należności za pracę.

Na mocy art. 23 ust. 9a ustawy dłużnik Funduszu może wystąpić do dysponenta Funduszu za pośrednictwem marszałka województwa z wnioskiem w sprawie określenia warunków zwrotu należności, w szczególności:

 • rozłożenia na raty,
 • odroczenia terminu spłaty należności,
 • odstąpienia w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności, lub
 • umorzenia w całości lub w części należności.

Dłużnik jest obowiązany dołączyć do wniosku:

 • dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku oraz
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • a w przypadku dłużnika Funduszu będącego osobą fizyczną, także o sytuacji rodzinnej, dochodach i kosztach utrzymania

W art. 23 ustawy zawarte są przesłanki, gdy dysponent Funduszu może wyrazić zgodę na rozłożenie na raty spłatę zobowiązania dłużnika wobec FGŚP, odroczyć termin spłaty należności lub odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności lub umorzyć w całości lub w części należności. Natomiast rozporządzenie wymienia dokumenty, które dłużnik winien załączyć do wniosku.

PRZESŁANKI
upoważniające do wystąpienia do dysponenta FGŚP z wnioskiem o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu:

art. 23 ust. 3 pkt 1 - 3 ustawy o treści:

Dysponent Funduszu może określić warunki zwrotu należności, w szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności lub odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności, lub umorzyć w całości lub w części należności, gdy dochodzi zwrotu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej albo przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości, jeżeli podjęcie takiej decyzji przez dysponenta Funduszu;

art. 23 ust. 4 ustawy o treści:

 1. prowadzi do odzyskania zwrotu wyższej kwoty, niż gdyby takiej decyzji nie podjęto),
 2. dochodzenie zwrotu jest związane z poniesieniem kosztów znacznie przewyższających wysokość dochodzonej kwoty, lub
 3. w przypadku osób fizycznych - gdy osoba ta wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu uniemożliwiającego spłacenie należności do Funduszu, nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo lub w całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niej i jej rodziny, w szczególności pozbawiłoby tę osobę i jej rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

Dysponent Funduszu może określić warunki zwrotu należności, w szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności, gdy dochodzi zwrotu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do przedsiębiorców, w taki sposób aby nie stanowiło to pomocy publicznej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej,

art. 23 ust. 5 ustawy o treści:

Dysponent Funduszu może określić warunki zwrotu należności, w szczególności rozłożyć na raty, odroczyć termin spłaty należności lub odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności, lub umorzyć w całości lub w części należności, gdy dochodzi zwrotu należności lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do przedsiębiorców, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, określonymi we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy de minimis,

art. 23 ust. 6 ustawy o treści:

Dysponent Funduszu może umorzyć należność w całości lub w części w przypadkach całkowitej jej nieściągalności, gdy:

 1. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności, lub
 2. osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów i jednocześnie nie ma spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego albo osoba fizyczna zmarła i nie ma możliwości dochodzenia należności pomimo przejścia odpowiedzialności na osoby trzecie, lub
 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, została wykreślona z właściwego rejestru, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, lub
 4. sąd upadłościowy wydał postanowienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lub 4 lub art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a.

art. 23 ust. 7 ustawy o treści:

Całkowita nieściągalność zachodzi również w przypadku, gdy osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 6 pkt 3, pomimo niewykreślenia z właściwego rejestru faktycznie nie istnieje.

art. 23 ust. 8 ustawy o treści:

Dysponent Funduszu może umorzyć należność w całości lub w części, gdy postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej albo przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, zostało umorzone w całości z urzędu.

Na mocy art. 23a ust. 1-7 ustawy dłużnik Funduszu może wystąpić z wnioskiem do dysponenta FGŚP o zawarcie porozumienia.

Art. 23a ust. 1 ustawy o treści:

Dłużnik Funduszu, wobec którego prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne, może złożyć do dysponenta Funduszu za pośrednictwem marszałka województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3, wniosek o wyrażenie zgody na objęcie układem wierzytelności Funduszu. W zależności od rodzaju wnioskowanej pomocy, dłużnik Funduszu dołącza wskazane przez marszałka województwa dokumenty, o których mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, a także oświadczenie o wielkości udzielonej - w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych – i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Marszałek województwa przekazuje dysponentowi Funduszu wniosek dłużnika wraz z załączonymi dokumentami oraz swoim stanowiskiem dotyczącym wnioskowanych przez dłużnika warunków zwrotu należności Funduszu.

Art. 23a ust. 2 ustawy o treści:

Dysponent Funduszu może wyrazić zgodę na objęcie układem wierzytelności Funduszu, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, jeżeli prowadzi to do zwrotu należności Funduszu w całości.

Art. 23a ust. 3 ustawy o treści:

Dłużnik Funduszu, który zawarł układ z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym, może złożyć do dysponenta Funduszu, za pośrednictwem marszałka województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3, wniosek o zawarcie porozumienia w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności, w szczególności o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności, wraz z zawartym z wierzycielami układem, prawomocnym postanowieniem o jego zatwierdzeniu oraz oświadczeniem o wielkości udzielonej - w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych - i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy  de minimis lub pomocy  de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Marszałek województwa przekazuje dysponentowi Funduszu wniosek dłużnika wraz ze swoim stanowiskiem dotyczącym wnioskowanych przez dłużnika warunków zwrotu należności Funduszu.

Art. 23a ust. 4 ustawy o treści:

Dysponent Funduszu może wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 3, jeżeli prowadzi to do zwrotu należności Funduszu w całości.

Art. 23a ust. 5 ustawy o treści:

Jeżeli dokumenty lub oświadczenia dołączone do wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 3, nie są wystarczające do rozpatrzenia wniosku, dysponent Funduszu występuje do marszałka województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3, o ich uzupełnienie, wskazując termin na dokonanie tej czynności.

Art. 23a ust. 6 ustawy o treści:

Jeżeli warunki zwrotu należności określone w układzie, o którym mowa w ust. 1, albo w porozumieniu, o którym mowa w ust. 3, stanowią wsparcie określone w art. 141 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, układ albo porozumienie może zostać zawarte zgodnie z przepisami tej ustawy.

Art. 23a ust. 7 ustawy o treści:

Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 3, przepis art. 12a ust. 7 stosuje się odpowiednio.

DŁUŻNIK BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ SKŁADA WRAZ Z WNIOSKIEM PONIŻSZY DRUK

DRUK DLA DŁUŻNIKA

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA ONLINE.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2017r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
https://generator.mpips.gov.pl/UserFiles/Rozporzadzenia/D2017000200701.pdf

Ilość odwiedzin: 344
Nazwa dokumentu: Informacje dla dłużników FGŚP
Osoba, która wytworzyła informację: Julita Szczepańska-Wróblewska
Osoba, która odpowiada za treść: Julita Szczepańska-Wróblewska
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Jęczmieńczuk
Data wytworzenia informacji: 2018-09-14 13:48:16
Data udostępnienia informacji: 2018-09-14 13:48:16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-14 14:14:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...