Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  WUP Zielona Góra
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
plus OSOBY KIERUJĄCE
plus WYDZIAŁY i PRACOWNICY
plus STATUT
plus REGULAMIN ORGANIZACYJNY
minus ZADANIA WUP
plus CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
plus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
minus WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
minus DLA BEZROBOTNYCH I PRACODAWCÓW
plus SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
minus SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)
 RODO
minus REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 PRACA W URZĘDZIE
plus Nabór zakończony
plus Nabór aktualny
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy za granicą
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Regulamin zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Zamówienia powyżej 30 000 euro
plus Archiwum
plus Plan zamówień
 OGŁOSZENIA
minus Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
minus Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego
 STATYSTYKA I ANALIZY
minus Informacje miesięczne
 PLANOWANIE PRACY
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus Procedura planistyczna
 KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus 2014
minus 2013
minus 2012
minus 2011
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 INNE
minus Redakcja biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
minus RPO-LUBUSKIE2020
minus POWER
 Sprawy do załatwienia
A A A


WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY > ZADANIA WUP

Zadania WUP

Do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy:
1) określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia;
2) podział posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych;
3) opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
4) współdziałanie z wojewódzką radą zatrudnienia w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich;
5) programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego przez:
     -  wykonywanie zadań wynikających z programów, o których mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju albo o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
     - koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy;
     - inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych;
6) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
7) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności:

     - pełnienie funkcji instytucji właściwej,
     - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaświadczeń w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia,
     - wydawanie decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia;
8)  realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności przez:
      - wspieranie, koordynowanie i realizację zadań sieci EURES na terenie województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami powiatowymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,
     - realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES, na terenie działania tych partnerstw;
9) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;
10) organizowanie i koordynowanie oraz świadczenie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także ich rozwijanie na terenie województwa;
11) opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa;
12) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie opracowywania, gromadzenia i aktualizowania informacji zawodowych o charakterze ogólnokrajowym;
13) współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, w szczególności przez:
      - badanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy i upowszechnianie wyników tych badań,
      - prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych i analiz ich oferty szkoleniowej oraz udostępnianie informacji o tej ofercie,
      - wspieranie metodyczne działań powiatowych urzędów pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży,
      - prowadzenie analiz skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży oraz upowszechnianie wyników tych analiz,
     - prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego,
     - popularyzację idei uczenia się przez całe życie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży;
14) organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy;
15) określanie, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia, na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. b, wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6; wykaz zawodów podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym;
16)  współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy;
17)  prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia;
18) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4;
19) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia.
 

Ilość odwiedzin: 18466
Nazwa dokumentu: ZADANIA WUP
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Zajączkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kordoń
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Kordoń
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 14:17:02
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 14:17:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-19 10:13:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...