Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  WUP Zielona Góra
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus DANE ADRESOWE
minus KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
plus OSOBY KIERUJĄCE
minus WYDZIAŁY i PRACOWNICY
plus STATUT
plus REGULAMIN ORGANIZACYJNY
minus ZADANIA WUP
minus CO I JAK ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?
   plus Agencje zatrudnienia
   plus Zabezpieczenia społeczne
   minus Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP
   plus Instytucje szkoleniowe
   plus Udostępnianie informacji publicznych
   plus Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
plus REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
minus REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ
minus WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY
plus SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
minus SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WUP DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH)
 RODO
minus REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 PRACA W URZĘDZIE
plus Nabór zakończony
plus Nabór aktualny
 OFERTY PRACY
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy za granicą
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Regulamin zamówień publicznych
plus Zamówienia poniżej 30 000 euro
plus Zamówienia powyżej 30 000 euro
plus Archiwum
plus Plan zamówień
 OGŁOSZENIA
minus Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407, rocznik 2007
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Zielonogórski
minus OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW - subregion Gorzowski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Zielonogórski
minus REGULAMIN W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- subregion Gorzowski
minus Ogłoszenie w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania innej jednostce , składników rzeczowych majątku ruchomego
 STATYSTYKA I ANALIZY
minus Informacje miesięczne
 PLANOWANIE PRACY
minus 2019
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus Procedura planistyczna
 KONTROLE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI WUP
minus 2018
minus 2017
minus 2016
minus 2015
minus 2014
minus 2013
minus 2012
minus 2011
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla użytkowników Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 INNE
minus Redakcja biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
minus RPO-LUBUSKIE2020
minus POWER
 PROJEKT: „ROZKRĘCAMY SPOŁECZNY BIZNES”
minus Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
 SPRAWOZDANIE FINANSOWE
minus 2019
minus 2018
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
   
 2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania - dotyczy tylko osób mających zameldowanie poza woj. lubuskim, a zamieszkujących na jego terenie, lub osób nieposiadających zameldowania/niezamieszkujących w Polsce w sytuacji, gdy ostatnie miejsce wykonywania działalności albo zatrudnienia miało miejsce w woj. lubuskim oraz osób, które w dołączonej kserokopii ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy nie mają wpisu dotyczącego adresu zameldowania lub adres ten nie jest tożsamy z adresem zamieszkania (wzór do pobrania).
   
 3. Kopia strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia.
   
 4. Kopie dokumentów potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej przez wnioskodawcę oraz zawierających informacje o jego doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania tej działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa, w szczególności:
  1. świadectw pracy lub umów o pracę;
  2. umów cywilnoprawnych - w przypadku świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło.
    
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z numerem w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z numerem identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca posiada takie wpisy i numery (wzór do pobrania).
   
 6. Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty za wydanie zaświadczenia w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia, tj. 67,50 zł. w 2018 roku. Opłatę należy uiścić na rachunek: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, nr konta: 70 1090 1535 0000 0000 5300 3934 z dopiskiem: „opłata za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wykonywanie działalności w RP”.

Miejsce załatwienia

Wojewódzki Urząd Pracy
65-036 Zielona Góra
ul. Wyspiańskiego 15
pokój nr 102
tel. 068 45 67 687

Termin załatwienia sprawy:

7 dni

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub odmowy wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, przysługuje zażalenie (w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia)), wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem marszałka województwa lubuskiego – wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Dodatkowe informacje

Organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia jest marszałek województwa albo inny wskazany przez niego organ właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywania działalności lub ostatnie miejsce zatrudnienia. W Lubuskiem marszałek upoważnił do wydawania zaświadczeń – wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272),
 • Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2265),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. 
 • Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) dane osobowe podane w dokumentacji i wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej będą przetwarzane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra celem wydania przedmiotowego zaświadczenia. Ponadto informujemy, że osoby, które złożyły wnioski o wydanie ww. zaświadczenia mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Ilość odwiedzin: 13449
Nazwa dokumentu: Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Wróbel
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Wróbel
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Fedorowicz
Data wytworzenia informacji: 2017-01-13 14:26:00
Data udostępnienia informacji: 2017-01-13 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-10 09:20:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...